Organization Committee

General Chair

Chenggang Wu

Institute of Computing Technology, CAS, China

Executive Chair

Tao Li

Nankai University, China

Program Co-Chair

Domestic

Chao Li

Shanghai Jiao Tong University, China

Yun Liang

Peking University, China

Oversea

Xuehai Qian

University of Southern California, USA

Amro Awad

North Carolina State University, USA

Local Chair

Lingfang Zeng

Zhejiang Lab, China

Workshop Co-Chair

Jidong Zhai

Tsinghua University, China

Kejiang Ye

Shenzhen Institute of Advanced Technology, CAS, China

Poster Chair

Chao Wang

University of Science and Technology of China, China

Artifact/Demo Chair

Zichen Xu

Nanchang University, China

Tutorial Chair

Long Zheng

Huazhong University of Science and Technology, China

Publicity Chair

Yungang Bao

Institute of Computing Technology, CAS, China

Publication Chair

Xiaoli Gong

Nankai University, China

Paper Award Chair

Dezun Dong

National University of Defense Technology, China

Competition Chair

Jiahua Lu

Xilinx

Submission Chair

Lu Zhang

Shanghai Jiao Tong University, China

Jing Wang

Shanghai Jiao Tong University, China

Web Chair

Jinyang Guo

Shanghai Jiao Tong University, China

Cheng Xu

Shanghai Jiao Tong University, China